برگزاری امتحانات میان ترم نوبت اول

برگزاری امتحانات میان ترم نوبت اول
ویژه پایه های هفتم , هشتم , نهم از تاریخ 96/8/15 لغایت 96/9/1