کلاس پژوهش

کلاس پژوهش

تشکيل کلاسهاي روش تحقيق و انجام پروژه هاي تحقيقاتي به کمک اساتيد متخصص هر رشته .