پژوهشی

پژوهشی

دبیرستان دوره اول روشنگران سعی دارد به طرق گوناگون ضمینه های پرورش و بروز خلاقیت در دانش آموزان را فراهم آورد .