پرورشی

پرورشی

بخشي از اين عمليات برنامه ريزي شده فرهنگي ، تربيتي به شرح ذيل مي باشد:
دقت در جذب دانش آموزاني كه شخصا و يا از لحاظ خانوادگي داراي مشكل فرهنگي و تربيتي نباشند.
تعريف مبتني بر ارزشها براي حجاب از انتخاب و استفاده مناسب لباس فرم و. .. و دقت لازم در جهت حفظ آن در طول سال صورت ميگيرد.
همچنين كادر معاونت اجرايي بر جلوگيري از رفتارها و ظواهر خلاف عرف و فرهنگ تربيتي و آموزشي مدرسه دقت و وسواس زيادي به خرج مي دهند. شايان ذكر است كه تمامي اين سختگيري ها در كنار كارهاي فرهنگي و استراتژي آموزشي منجر به ايجاد جوي سالم در مدرسه شده و ذهن دانش آموزان را برا نجام وظايف اصليشان متمركز مي نمايد.
همكاري هاي موثر و مستمر با متخصصان فرهنگي و روحاني مناسب جهت رواج فرهنگ مذهبي و اجراي برنامه هاي ديني نماز،ادعيه و مناسبتها و... تربيتي انجام مي شود.
اردوهاي برنامه ريزي شده جهت ايجاد صميميت بين كادر و دانش آموزان و افزايش برد موثر فعاليت تربيتي موجود در مدرسه در طول سال اجرا مي گردد.