54895929

ويژگي هاي معلم خوب چیست ؟

معلم فرد ارزشمند وخردمندی است که آنچه درگوهره وجودی خود دارد بیدریغ می بخشد و باعث احیا شدن سرمایه های درونی و بالقوه دانش آموزان گشته و آنچه را باید از معدن وجودشان استخراج و در چرخه زندگی با بهترین بهره وری به فعل درم یآورد و در تمام دایره حرکتی این دانش آموز است که با نیروی خودباوری و بالابردن مهارتهای زندگی از سایه معلم ومدرسه خود را به اهدافش می رساند.
آنچه که مسلم است مهمترين وسيله رسيدن جامعه به هد فهاي آموزش و پرورش معلم دانا و تواناست. با توجه به اين امر است که اهميت کار و مقام معلم و تاثير عميق آن در عزت و ذلت، پيشرفت و انحطاط جامعه روشن مي شود. در حقيقت، رهبري نسل آينده هر جامعه به دست معلمان آن جامعه است. (دبیرستان روشنگران)
 
الف- برخورداري از سلامت جسمي و روانی كسي كه عهد هدار شغل مشكل و طاق تفرساي معلمي مي شود بايد از نظر جسماني سالم و قوي و از نظر رواني و عاطفي متعادل باشد تا موجب نشاط و امنيت خاطر و ثبات دركلاس درس شده و محيطي كاملا مهيا براي آموزش را فراهم كند.
 
ب- پا يبندي به ارزشها و اصول انساني و اجتماعي پرورش اين است كه ارز شهاي معنوي اخلاقي اجتماعي جامعه را به كودكان و نسل آينده انتقال دهد و لازمه نيل به اين هدف اعتقاد و ايمان معلم به اين ارز شها و ميزان پايبندي به ارز شهاي جامعه در رفتار و گفتار و كردار است كه در اين واحد آموزشي از ملا كهاي بسيار قوي و محكم در انتخاب معلم مي باشد. چون همه آرزو دارند كه سرمشق و الگوي فرزندان آنان نمونه هاي برازنده از انسانيت و عضو شايست هاي در اجتماع باشد .
 
ج- داشتن معلومات عمومي و حرف هاي داشتن اطلاعات عمومي براي معلم از اين لحاظ اهميت دارد كه او را در رهبري نسل جوان و آشنا کردن آنان با مقتضات زمان و درک احتياجات جامعه توانا مي سازد و منظور از معلومات تخصصي اين است كه معلم بايد در رشت هاي كه تدريس ميك‌ند مسلط باشد تا دانش آموزان او را داناترين و برازند هترين بدانند و به او اعتماد كنند.
 
د- برخورداري از استعدادها و قواي ذهني خوب چنانچه م يدانيم ابزار اصلي و اساسي كار معلم در درجه اول
حافظه ی قوي وهوش خوب است كه او را در تدريس بهتر و كسب دانش بيشتر ياري مي کند.