نمایشگاه

نمایشگاه

برگزاری نمایشگاه در زمینه های مختلف با اهداف ...

فراهم نمودن زمینه مناسب جهت یادگیری مکاشفه شخصی و لذت بردن از دست یافتن به دانش خود یادگیری
تقویت روحیه مشارکت در کارگروهی با حفظ رقابت سالم وسازنده
تقویت خودباوری و اعتماد به نفس در دانش آموزان
توسعه و تعمق روحیه پژوهش و نوآوری