مسابقات کرونا

شرکت دانش اموزان در جشنواره ملی مسئله محور زنگ هشدار کرونا و کسب مقام اول کشوری

شرکت دانش اموزان در جشنواره ملی مسئله محور زنگ هشدار کرونا و کسب مقام اول کشوری