تولد دانش آموزان آبان ماهی

تولد دانش آموزان آبان ماهی

برگزاری تولد دانش آموزان آبان ماهی در دبیرستان دخترانه روشنگران