برگزاری محفل قرآنی

برگزاری محفل قرآنی

برگزاری محفل قرآن کریم در دبیرستان دوره اول روشنگران