برگزاری آزمون شماره 2 مبتکران

برگزاری آزمون شماره 2 مبتکران
در روز شنبه مورخ 96/9/4 ویژه پایه هفتم , هشتم , نهم