بازدید رئيس آموزش پرورش منطقه ٤ از نمایشگاه روشنگران

بازدید رئيس آموزش پرورش منطقه ٤ از نمایشگاه روشنگران

بازديد جناب آقاي دكتر ناصري (رئيس آموزش پرورش منطقه ٤) و سركار خانم بهزادي  كارشناس مقطع دوره اول  از نمايشگاه روشنگران