انجمن ها

انجمن ها

انجمن ها ی دبیرستان روشنگران با محور های زیر برگذار میگردد :

1 . انجمن اولیا و مربیان

2 . انجمن های علمی

3 . شورای دبیران

4 . شورای دانش آموزی