انتخابات شورای دانش آموزی

انتخابات شورای دانش آموزی

برگزاری انتخابات شورای دانش آموزی در دبیرستانه دخترانه دوره اول روشنگران