اردو ها

اردو ها

اهداف اردو:
1.  ایجاد بستر مناسب برای تمرین یک زندگی دسته جمعی منبعث از ارزشهای اسلامی
2.  تقویت و تحکیم بنیه اعتقادی،اخلاقی جوانان و نوجوانان
3.  کسب تجربه در زمینه های مختلف اجتماعی،اخلاقی و فرهنگی
4.  کمک به فرایند اجتماعی شدن و ارتقاء مهارتهای اجتماعی
5.  گسترش و تعمیق مهارتهای فردی و ارتقای سطح هوشیاری و قدرت درک و دریافت شرکت کنندگان