ارائه کارنامه میان ترم نوبت اول

ارائه کارنامه میان ترم نوبت اول
روز پنج شنبه مورخ 96/9/9 باموضوع ارزیابی و تحلیل صحیح آزمون ها , بهترین واکنش نسیت به کارنامه دانش آموزان

پایه هشتم و نهم ساعت 8 صبح

پایه هفتم ساعت 10 صبح