آموزشی

آموزشی

استراتژی دبیرستان دوره اول روشنگران

1 . هدفمندی : تعیین هدف , انگیزه و محرک انسان برای تلاش و رشد و بالندگی است . اساس موفقیت داشتن هدف است .

2. برنامه ریزی : باید با برنامه ریزی تلاشمان را در جهت رسیدن به هدف بهینه کنیم .

3. نظم در اجرا : نظم و انضباط یعنی توانایی وادار کردن خودتان به انجام کاری که باید در زمان معین انجام دهید چه مایل به انجام آن کار باشید چه نباشید .