تغییر در برنامه امتحانات دبیرستان روشنگران دوره اول

تغییر در برنامه امتحانات دبیرستان روشنگران دوره اول

تغییر در برنامه امتحانات دبیرستان روشنگران دوره اول

تعدادی از آزمون های دیماه در تاریخ 96/10/17 برگزار می شود که این آزمون ها عبارتند از درس ادبیات فارسی , انشاء و املاء قابل به ذکر است که دروس نام برده شده در تمامی پایه ها در این روز برگزار می شود .