42523

برگزاری کلاس جبرانی روز جمعه

با توجه به تعطیلی های پیش آمده در این هفته کلاس جبرانی در روز جمعه مورخ 96/11/20 از ساعت 7:30 صبح الی 13:30 ظهر برگزار می شود .