برگزاری نمایشگاه کتاب روشنگران

برگزاری نمایشگاه کتاب در دبیرستان روشنگران
که از شنبه هفته آینده مورخ 96/9/4 آغاز به کار می نماید .