69

برگزاری نمایشگاه دستاورد های علمی

نمایشگاه دستاورد های علمی دانش آموزان ساعت 8 الی 12 از روز چهار شنبه مورخ 96/11/11 لغایت 96/11/18 در دبیرستان روشنگران برگزار می شود .