برگزاری جلسه شورای دبیران

برگزاری جلسه شورای دبیران

جلسه شورای دبیران برای آغاز سال تحصیلی 97 - 98 در دبیرستان روشنگران برگزار شده در این جلسه تمامی هماهنگی های لازم برای آغاز سال تحصیلی جدید انجام شد تا دانش آموزان سال تحصیلی بی دغدغه ای را آغاز کنند.