برگزاری اردوی سورتمه تهران

برگزاری اردوی سورتمه تهران

رفتن به اردو میتواند هم به دانش آموزان نشاظ دهم و هم استرس و فشار درس را از آن ها دور کند و دبیرستان روشنگران به این موضوع بسیار اهمیت می دهد.