برگزاری آزمون مبتکران

برگزاری آزمون مبتکران

آزمون مبتکران در دبیرستان روشنگران دوره اول در تاریخ 96/10/30 روز شنبه ساعت 8 صبح برگزار می شود .