دوره

برنامه مطالعاتی دوره دروس

دوره دروس از تاریخ 96/9/9 الی 96/9/25 انجام می شود لذا دانش آموزان طبق برنامه دروس را مطالعه کرده و درکلاس درس جهت رفع اشکال حاضر شوند .