امتحانات دیماه

برنامه امتحانی نوبت اول

برنامه امتحانی نوبت اول دیماه
برگزاری امتحانات نوبت اول از تاریخ 28 آذر ماه لغایت 16 دیماه
در دبیرستان  دوره اول روشنگران