بازدید در کارگاه آموزشی مهندسی بافت رویان

بازدید در کارگاه آموزشی مهندسی بافت رویان

بازدید در آزمایشگاه تخصصی مهندسی بافت و مواد پیشرفته پژوهشگاه رویان شرکت در کارگاه های ویژه پایه هشتم .

نام کارگاه ها :

کارگاه چاپ زیستی

کارگاه بیوحسگر ها

کارگاه آموزش دارو رسانی

کارگاه مهندسی بافت