بازدید دانش آموزان از نمایشگاه هنرستان روشنگر

بازدید دانش آموزان از نمایشگاه هنرستان روشنگر

بازدید دانش آموزان دوره اول متوسطه روشنگران از نمایشگاه هنرستان روشنگر در هفته مشاغل