555

اردوی جاجرود دیماه 96

اردوی جاجرود دیماه 96 دبیرستان روشنگران دوره اول

اردوی فرهنگی تفریحی به اردوگاه روزبه واقع در جاجرود در روز یکشنبه مورخ 96/10/17 ویژه دانش آموزان پایه هفتم دبیرستان روشنگران برگزار شد .