آزمون مبتکران در دبیرستان روشنگران

آزمون مبتکران در دبیرستان روشنگران

آزمون مبتکران در دبیرستان روشنگران دوره اول منطقه 4 در تاریخ 96/10/30 روز شنبه ساعت 8 صبح برگزار می شود .